Algemene Voorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op 12 september 2020.

Je leest nu onze algemene voorwaarden. Je vindt hier de algemene voorwaarden voor het gebruik van het platform en de algemene voorwaarden voor onze dienstverlening.


Algemene voorwaarden gebruik van het platform

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.socialfeature.nl (de Website ) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website biedt een ontmoetingsplaats voor influencers en bedrijven. Social Feature, het bemiddelingsbureau, staat bij in het gehele proces tussen influencer en bedrijf. (de Dienst of het Platform )

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.socialfeature.nl.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website

 1. je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 3. je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 4. je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 5. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar support@socialfeature.nl.
 6. je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
 • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
 • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • Ongevraagde reclame (spam);
 • Foute of misleidende informatie;
 • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

Artikel 3 – Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar aanbieders en afnemers met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen aanbieders en afnemers. Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen aanbieders en afnemers . Als er een conflict ontstaat tussen aanbieders en afnemers, moeten zij dat conflict zelf oplossen.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website .

Artikel 5 – Gebruikersaccount

 1. je moet minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 2. je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen.  je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 3. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 – Prijzen & commissie

 1. Wij bieden de Dienst gratis aan. Wij mogen besluiten je te laten betalen. We zullen een prijswijziging op tijd bekend maken. Als we een prijswijziging aankondigen, mag je gratis en meteen opzeggen.
 2. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk op de Website vermelden.
 3. Als je als merk of bedrijf een influencer inhuurt via het Platform, betaal je geen extra kosten aan het Platform. De prijs die je met de influencer afspreekt is de prijs, exclusief de BTW, die je aan het Platform betaald.
 4. Als influencer krijg je 80% commissie uitbetaald van het Platform binnen 20 dagen nadat jij de afspraken die je met het Platform hebt gemaakt bent nagekomen.

Artikel 7 – Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om je (deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen of deactiveren. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of je account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Jouw account te verwijderen;
 • Jouw account te deactiveren;
 • onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 8 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 9 – Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen aanbieders en afnemers . Toch zullen wij ons inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
 3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 11 – Privacy Policy

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Verklaring raadplegen.

Artikel 12 – Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:

 • niet-exclusief;
 • kosten- en rechtenvrij;
 • overdraagbaar;
 • wereldwijd.

2. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:

 • je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
 • je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.

3. Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 14 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.


Algemene voorwaarden dienstverlening

Dit zijn de algemene voorwaarden van Social Feature B.V. (“Social Feature”). Het adres van Social Feature is Peperstraat 138, 1502 Al Zaandam, met het KvK-nummer 75187094.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@socialfeature.nl, 0202101996 of per post: Social Feature B.V., Peperstraat 138, 1502 AL Zaandam.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het bemiddelen tussen bedrijven en (online) influencers en het ondersteunen van bedrijven op het gebied van (online) marketing.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Social Feature en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.socialfeature.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Social Feature gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Social Feature gegevens verstrekt, mag Social Feature ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. Social Feature mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Social Feature genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Social Feature en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Social Feature. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
 • 15% over de eerste € 2.500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 1. De volledige vordering van Social Feature op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
 1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 2. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 – Contractsduur

 1. Social Feature en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Social Feature de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Social Feature.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Social Feature eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Social Feature. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Social Feature de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Social Feature opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 – Derden

Social Feature mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 10 – Uitvoering opdracht

 1. Social Feature zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Social Feature mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Social Feature de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Social Feature verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Social Feature om de opdracht uit te voeren.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Social Feature de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Social Feature is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Social Feature is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Social Feature kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Social Feature zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Social Feature mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding

 1. Social Feature mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Social Feature mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Social Feature dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 13 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Social Feature de opdracht tussentijds opzegt, zal Social Feature zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Social Feature extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Social Feature mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
 1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
 2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
 3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Social Feature hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Social Feature kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan vier weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Social Feature zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Social Feature het nagekomen deel factureren.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Social Feature levert, blijft eigendom van Social Feature totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Social Feature veilig te stellen.
 3. Als Social Feature zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Social Feature om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Social Feature deze terug kan nemen.

Artikel 16 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Social Feature mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Social Feature mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 17 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Social Feature de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Social Feature die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Social Feature is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Social Feature.
 2. Social Feature is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Social Feature is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €100,00.
 4. De aansprakelijkheid van Social Feature is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Social Feature.

Artikel 19 – Privacy Statement

Social Feature beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 20 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Social Feature is één jaar.

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Social Feature voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Social Feature toerekenbaar is.
 2. Als derden Social Feature aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Social Feature zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Social Feature, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

 1. Social Feature behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Social Feature verstrekt zijn.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Social Feature alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Social Feature zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Social Feature optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Social Feature niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 24 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 25 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 27 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.